MİRAS PAYINDAN FERAGAT

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanun 528. maddesinde; Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder.Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur." denilmektedir.

- Mirastan feragat sözleşmesi, mirasbırakan ile mirasçı veya ileride mirasçı olma olasılığı mevcut olan kişi arasında, doğması muhtemel olan miras hakkından ivazlı veya ivazsız olarak vazgeçmeye ilişkin sözleşmedir.

- Sözleşmenin yapılması ile mirasçının mirasçılık sıfatını kazanma olasılığı sona erer. Ancak bu kuralın, her kuralda olduğu gibi istisnası da mevcuttur. Bu da; mirasçının miras payından belli bir şahıs lehine vazgeçmesinde, lehine vazgeçilen kişinin çeşitli nedenlerle (ölüm, mirasçılık sıfatını yetirmesi vb. gibi) mirasçı olamaması, durumunda miras payı sözleşmenin tarafı olan ve miras hakkından vazgeçen mirasçıya tekrar geri döner.

Mirastan feragat sözleşmesinin yapılabilmesi için bazı unsurların gerçekleşmesi gerekir. Bunlar;

           - Mirastan feragat sözleşmesi mutlaka miras sözleşmesi ile yapılmak zorundadır.

           - Mirastan feragat sözleşmesine mirasbırakanın katılması zorunlu olduğu gibi karşı tarafında mirasçı olma zorunluluğu vardır. 

           - Feragat, miras payının tamamını veya bir kısmını kapsayabilir.

           - Feragat ivazlı veya ivazsız olabilir.

         - Mirastan feragat ivazlı olarak yapılmış olmasında, ivaz diğer saklı paylı mirasçıların saklı payına saldırı teşkil ettiğinde, saklı paylı mirasçıların tenkis isteme hakları saklıdır.

          - Mirastan feragat sözleşmesi yapıldığı anda mirasçı mirasçılık sıfatını kaybedeceğinden, mirasçılara tanınan dava haklarını kullanamayacağı gibi, terekenin borçlarından da sorumluluğu söz konusu olmaz. 

- Feragat birkaç kişi lehine yapılmış ise, bunlardan birinin veya birkaçının mirası elde etme olanağı kalmadığında feragat edilen miras payı diğer lehine feragat edilen kişilere geçer. Sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadıkça feragate konu pay eşit olarak lehine feragat edilenlere ait olur.

Yerleşik Yargıtay İçtihatlarında;

         -  Mirastan feragat sözleşmesi, diğer miras sözleşmeleri gibi resmi şekilde yapılmak zorundadır.

        - Mirastan vazgeçme, irs ilişkisini ortadan kaldırmadığı gibi mirasbırakanın ölümü anında terekesinde dahil olan mal varlığı ile sınırlı olup, sonradan          meydana gelen artışlar feragatın dışındadır.

        - Mirastan feragat eden mirasçı, veraset ilamı isteminde bulunabilir.

        - Resmi şekilde düzenlenmeyen mirastan feragat sözleşmesi geçersiz olup, hakim tarafından re’sen geçersizlik gözönüne alınmalıdır.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.